กรมการแพทย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์

    กรมการแพทย์โดยสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ จึงได้จัดอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางแพทย์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรอง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2562 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรจากโรงพยาบาลของภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จำนวน 200 คน มีความรู้ความเข้าใจในการนำผิตภัณฑ์จาก กัญชามาใช้ทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม

   โดยผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้หลังการอบรมจะได้รับใบประกาศรับรองจากกรมแพทย์ เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ในการเป็นสั่งใช้-จ่ายผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ กลุ่มบุคลากรที่เข้าอบรมตามหลักเกณฑ์ ได้แก่
1. แพทย์ ที่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2. ทันตแพทย์ ที่มีใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม
3. เภสัชกร ที่มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สำหรับวิทยากรที่มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอมรมเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ

  ทั้งนี้ กรมการแพทย์จะดำเนินการจัดอบรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งรุ่นต่อไป (รุ่นที่ 2) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 โดยจะลงทะเบียนในระบบออนไลน์ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 บุคลากรสามารทางการแพทย์ที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
โทร . 0 2590 6245 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://wwww.dms.moph.go.th