ประกันสังคม พร้อมดูแลแรงงานต่างด้าว ให้ได้รับสวัสดิการ-สิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับผู้ประกันตนคนไทย

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการคุ้มครองดูแลแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ในระบบประกันสังคม ต้องเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากต้องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมจะต้องมีใบอนุญาตการทำงานและมีหนังสือเดินทาง ข้อมูลล่าสุดในเดือนเมษายน 2562 มีแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม จำนวน 1,126,952 คน แยกเป็นผู้ประกันตนสัญชาติพม่า จำนวน 724,915 คน สัญชาติกัมพูชา จำนวน 237,534 คน สัญชาติลาว จำนวน 55,283 คน และอื่น ๆ จำนวน 109,220 คน

โดยแรงงานต่างด้าวจะได้รับความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคม 7 กรณี ได้แก่ 1.กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วน 2.กรณีคลอดบุตร 3.กรณีทุพพลภาพ 4.กรณีเสียชีวิต 5.กรณีสงเคราะห์บุตร 6. กรณีชราภาพ 7. กรณีว่างงาน เช่นเดียวกับผู้ประกันตนคนไทย

ดังนั้นจึงขอให้นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวให้มาแจ้งขึ้นทะเบียนแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งสำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแลแรงงานต่างด้าว ให้มาแจ้งขึ้นทะเบียนแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งประกันสังคมพร้อมดูแลแรงงานต่างด้าวให้ได้รับสิทธิ์ประโยชน์อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน