ในหลวงรัชกาลที่ 10 มีพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า

ในหลวงรัชกาลที่ 10 มีพระปฐมบรมราชโองการ“เราจะสืบสาน รักษา ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”